top of page

Privacybeleid

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking - extern

V-SYSTEMS BVBA (verder “V-SYSTEMS” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt V-SYSTEMS uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van V-SYSTEMS op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is V-SYSTEMS BVBA met maatschappelijke zetel te B-9850 Nevele, Ter Mote 16 en V-SYSTEMSsnummer BE0450.939.934. 

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met het informatieveiligheidsteam (IVT) via GDPR@vt-invest.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt V-SYSTEMS gegevens?

V-SYSTEMS verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor het uitvoeren van werken en/of het produceren en leveren van materialen, de aankoop van vastgoed, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

 

Bent u leverancier/onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers. 

 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier/onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).
 

Daarbij kunnen wij u ook contacteren om u informatie te verstrekken in verband met producten en diensten van andere V-SYSTEMSen die tot de VT-Invest groep behoren en waarvan V-SYSTEMS deel uitmaakt. Op verzoek via GDPR@vt-invest.be kan u een overzicht van deze groepsbedrijven bekomen of u kan www.vt-invest.be raadplegen.
 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt V-SYSTEMS?


Klantgegevens

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project. 

 

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

 

Voor het vervullen van bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30-bis aangifte van de werken, kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals EID-gegevens, Limosa nummer,…)

 

Hoe verzamelt V-SYSTEMS uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via overhandiging van documenten en plannen, een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. 

 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers/onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf. 

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden.

 

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden via onze cookiepolicy die op onze website wordt gepubliceerd. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Onze werkplaatsen (waaronder de werven) kunnen ook uitgerust worden met camera’s. De beelden hiervan kunnen gebruikt worden voor diverse doeleinden (bewaking van de werkplaats met het oog op de veiligheid en gezondheid, de bescherming van materiaal en materieel, werfopvolging, promotie en publiciteit, ...). Het valt hierbij niet uit te sluiten dat personen herkenbaar in beeld komen. Deze beelden kunnen onbeperkt in de tijd worden bewaard.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door V-SYSTEMS?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over klanten, leveranciers/onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, klantentevredenheidsenquêtes en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als V-SYSTEMS, in het bijzonder de vrijheid van V-SYSTEMS en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers / leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. 

 

Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere V-SYSTEMSen van de VT-Invest groep waar V-SYSTEMS deel van uitmaakt.

 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. 

 

Dat kan mogelijks wel gebeuren in het kader van contracten voor Cloud services die wij afsluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt minstens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben en de wettelijke voorschriften. Soms kan het voorkomen dat wij uw gegevens onbeperkt in de tijd bijhouden.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang, diefstal of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 

In geen geval kan V-SYSTEMS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze beleidsnota.

 

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij het IVT via GDPR@vt-invest.be. Wij vragen om een bewijs van uw identiteit toe te voegen, dit om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met het IVT via GDPR@vt-invest.be of gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitschrijven via de nieuwbrief. Als uw gegevens worden meegedeeld aan de andere V-SYSTEMSen van de VT-Invest groep waar V‑SYSTEMS deel van uitmaakt, kan u zich ook daartegen verzetten, op hetzelfde adres. 

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop V-SYSTEMS uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

V-SYSTEMS behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gepubliceerd.

 

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze beleidsnota verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met het IVT via GDPR@vt-invest.be.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

 

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

Overzicht van cookies

 

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

 

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

 

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

 

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

 

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

 

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

 

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

 

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

 

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

 

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

 

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

 

Beheer van cookies

 

Beheer van cookies via je browser:

 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

Aanpassen van de toestemming: 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page